INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP 5 SZTUK DRUKAREK 3D

16-30.04.2018

INFORMACJA O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostarczenie 5 drukarek 3 D w ramach projektu „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań” Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena: Oferta firmy Zmorph S.A. wpłynęła 12.04.2018. Cena oferty 69 925,50 brutto Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego Grupa docelowa: 890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia (Liceum Ogólnokształcące nr XV, Technikum  nr 15, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych) Realizator projektu: Lider projektu: Fundacja Open Mind. Partner projektu: Gmina  Wrocław / Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł
  • Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł
  • Wkład własny: 42 927 zł
Termin realizacji:
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.
Kontakt:
  • Lider: Fundacja OPEN MIND / ul. Średzka 39a/454-001 50-207 Wrocław e-mail: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl  www.fundacjaopenmind.pl
  • Partner Gmina  Wrocław / Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Departament Zrównoważonego Rozwoju – Urząd Miejski Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: http://rpo.dolnyslask.pl/ http://www.mapadotacji.gov.pl/ http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Cena:

DARMOWE

ZAPISZ SIĘ

informacja o zapisach
w treści opisu warsztatów