Tutaj znajdziesz listę naszych najlepszych ofert i promocji:

Może ci się spodobać:

tel. +48 71 733 44 30

Regulamin

Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, określa szczegółowe zasady udziału we wszystkich wydarzeniach, których organizatorem jest Fundacja Open Mind, z siedzibą we Wrocławiu (54-001), przy ul. Średzkiej 39a/4, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435843, NIP 899-273-89-82, REGON 021992442.

§ 1
Definicje

1. Regulamin – oznacza bieżący dokument oraz inne podobne związane z konkretnym wydarzeniem i stanowiące integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami.
2. CRZ – Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, która jest publiczną placówką edukacyjną i kulturotwórczą.
3. Operator – osoba lub jednostka odpowiedzialna za zarządzanie CRZ oraz realizację programu.
4. Projekty – różne programy realizowane w ramach działalności prowadzonej przez CRZ, w tym warsztaty, szkolenia lub inne działania o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, warsztaty, szkolenia oraz inne wydarzenia kulturowe.
5. Organizator ‐ osoba lub podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczenia w CRZ lub realizujący na zlecenie Operatora program CRZ.
6. Uczestnik ‐ osoba biorąca udział w Projektach.
7. Umowa – umowa dotycząca realizacji określonego Projektu, warsztatów lub innego szkolenia, zawierana pomiędzy Organizatorem na czas trwania danego wydarzenia.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Program CRZ opiera się na tworzeniu przestrzeni dla rozwoju kapitału intelektualnego oraz materialnego w obszarze rzemiosła, designu, kultury i sztuki. Celem CRZ jest również zapewnienie wsparcia edukacyjnego, zawodowego oraz promocyjnego artystom, projektantom i przedsiębiorcom.
2. Działalność CRZ obejmuje obszar województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Nadodrze miasta Wrocław.
3. Siedziba CRZ mieści się we Wrocławiu przy ul. Dubois 33‐35a.
4. Właścicielem CRZ jest Urząd Miasta Wrocławia, natomiast Operatorem, odpowiedzialnym za zarządzanie nim i realizację programu, jest Fundacja Open Mind.
5. CRZ prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, realizując w ramach swej działalności różne Projekty.
6. Uczestnictwo w Projektach realizowanych w ramach zadań programowych CRZ jest nieodpłatne, chyba że postanowienia odrębnego regulaminu, w związku z Projektem lub wydarzeniami dodatkowymi realizowanymi poza programem podstawowym, stanowią inaczej.
7. CRZ umożliwia udostępnianie pomieszczeń dla Projektów, realizowanych przez Organizatorów, wpisujących się w strategię realizowaną przez CRZ na zasadach określanych indywidualnie w odrębnie zawartych Porozumieniach.
8. W związku z realizacją w CRZ Projektów Operator udostępnia sprzęt własny lub sprzęt, który został oddany w jego zarządzanie, w ramach programów realizowanych w CRZ, chyba że co innego wynika z regulaminu dodatkowego lub odrębnej umowy. W razie wykorzystania przez Organizatora własnego sprzętu w ramach programu realizowanego w CRZ, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jego użyteczność i działanie.
9. Zgłoszenie udziału w określonym Projekcie, realizowanym przez Operatora w ramach działalności CRZ lub Projektów Organizatorów, do których rekrutacja prowadzona jest na stronie internetowej CRZ, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który stanowi część integralną umowy, w przypadku konieczności jej zawierania

§ 3
Obowiązki Operatora

1. Operator przygotowuje program Projektów realizowanych w CRZ. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych programach. Jeżeli wymaga tego charakter Projektu, Operator przygotowuje regulamin dodatkowy, który stanowi część integralną danej umowy dotyczącej realizacji określonego Projektu.
2. Operator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz dostępnych w nim sprzętów, o ile stanowią jego własność lub zostały oddane pod jego opiekę, zobowiązuje się do naprawienia własnych sprzętów działających nieprawidłowo oraz dba o zachowanie czystości używanych pomieszczeń. Operator posiada personel do obsługi technicznej sprzętu dostępnego w CRZ.
3. Operator zobowiązuje się do ochrony obiektu przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
4. Operator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na warsztaty, szkolenia i pozostałe wydarzenia, nie zapewnia materiałów szkoleniowych ani wyżywienia w czasie zajęć chyba, że jest do tego zobowiązany na mocy.

§ 4
Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia Projektów zgodnie z ustalonym przez CRZ programem oraz regulaminem, a także do dbania o wysoką jakość realizowanych wydarzeń.
2. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, warsztatowe lub informacyjne podczas realizowanego Projektu. Na materiałach szkoleniowych powinno znajdować się logo CRZ Krzywy Komin. Odbiór materiałów szkoleniowych każdy z Uczestników poświadcza własnoręcznym podpisem na stosownej liście lub w protokole.
3. Organizator zapewnia zaplecze techniczne (meble, sprzęt multimedialny) i kadrowe niezbędne do realizacji Projektu, chyba że co innego wynika z umowy.
4. Organizator zobowiązuje się do rekrutacji Uczestników w realizowanych przez siebie Projektach, chyba że co innego wynika z umowy.
5. Jeżeli Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie Projektów, to zobowiązany jest do aktualizacji stosownych postanowień programu i do poinformowania Uczestników o tych zmianach poprzez stosowny zapis na stronie internetowej CRZ lub w inny przyjęty w ramach Projektu sposób.
6. Organizator wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku, nazwy lub imienia i nazwiska w przypadku osób, w ramach działań promocyjnych CRZ, Operatora i jego Partnerów.
7. Organizator może określić własny regulamin uczestnictwa w danym Projekcie, jednakże musi on pozostawać w zgodzie z działalnością CRZ oraz niniejszym regulaminem.

§ 5
Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji,
sprawozdawczości, informacji, promocji Projektów, CRZ, Operatora, Organizatorów.
b) udostępniania swojego wizerunku na potrzeby promocji, upowszechnienia, reklamy Projektu, CRZ, Operatora, Organizatorów.
c) W przypadku zapisów pkt. a i b niniejszego § jeśli w projekcie biorą udział Uczestnicy nieletni, opiekun lub opiekunowie prawni zobowiązani są podpisania niezbędnych oświadczeń przedłożonych przez Operatora lub Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) aktywnego korzystania z wybranych Projektów,
b) bezwzględnego podpisywania list obecności i wypełniania dokumentacji projektowej m.in. ankiet ewaluacyjnych, kart usługi doradczej i poradnictwa, uczestnictwa w wywiadach ewaluacyjnych, itp.
c) informowania pracowników biura CRZ o zmianie danych teleadresowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym.
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja może nastąpić najpóźniej do 7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatorów pocztą elektroniczną: rekrutacja2.krzywykomin@gmail.com lub telefonicznie pod nr +48 71 733 44 30 . Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma/e‐maila.
4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP oraz PPOŻ.

§ 6
Warunki korzystania z sal CRZ

1. CRZ udostępnia sale warsztatowe, szkoleniowe i wystawiennicze, zlokalizowane w budynku przy ul. Dubois 33‐ 35a, wraz z dostępnym w nich sprzętem.
2. Korzystanie z sal CRZ jest możliwe tylko wtedy, gdy działania prowadzone podczas korzystania z sal wpisują się w strategię działań CRZ i nie są sprzeczne lub nie odbywają się w tym samym czasie, co Projekty realizowane przez CRZ.
3. Warunki współpracy za udostępnienie sal ustalane są indywidualnie z Operatorem, na podstawie stosownej pisemnej umowy.
4. Korzystanie z sal szkoleniowych jest możliwe przez 7 dni w tygodniu 24‐godziny na dobę, aby dokonać rezerwacji sali należy, skontaktować się z Operatorem drogą mailową (m.koralewska@krzywykomin.pl) i postępować zgodnie z otrzymanymi droga mailową wytycznymi.
5. Gwarancja utrzymania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości ustalonej z Operatorem kwoty na podane przez Operatora konto. Zaliczka może zostać zwrócona w przypadku, gdy rezerwacja zostanie anulowana minimum 10 dni przed terminem rezerwacji. W pozostałych przypadkach zaliczka nie jest zwracana.
6. W przypadku rezygnacji z korzystania z sali szkoleniowej dzień przed realizacją danego wydarzenia Operator może obciążyć Partnera pełnym kosztem korzystania z sali szkoleniowej oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych, przy czym wysokość ta ustalona zostanie w chwili potwierdzenia przez Operatora rezerwacji.
7. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę korzystania z sali, proporcjonalnie do stawki za jeden dzień korzystania z danej sali uzgodnionej w umowie.
8. Korzystanie przez Partnera podczas wynajmowania sal z własnego cateringu lub serwisu kawowego jest możliwe tylko w Sali, z której Partner korzysta. Korzystanie z własnego cateringu czy serwisu kawowego poza salą (np. w holu czy w odrębnej sali) musi być każdorazowo ustalane z biurem CRZ i wymaga wniesienia uzgodnionej opłaty.
9. Sala otwierana jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem Projektu. Ewentualne wcześniejsze przygotowanie sali jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu tego z Operatorem.
10. Faktura VAT wystawiana jest po wykonanej usłudze (pomniejszona o kwotę zaliczki) z 7‐dniowym terminem płatności. Płatności dokonywać należy na numer rachunku podany na fakturze.
11. W przypadku, gdy zostanie przekroczony termin płatności wystawionych faktur, przy kolejnych rezerwacjach będzie wymagane uregulowanie z góry całej opłaty za usługę.
12. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe oraz rzeczowe powstałe z jego winy w wynajmowanej sali i zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń sali powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania, ponadto odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników i prawidłowe użytkowanie udostępnionych przez Operatora sprzętów, z uwzględnieniem zasad BHP.

§ 7
Odpłatne uczestnictwo w wydarzeniach

1. W razie realizowania przez Operatora Projektów dodatkowych poza Projektami podstawowymi, możliwe jest wprowadzenie opłat za uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach lub innych organizowanych wydarzeniach.
2. Cena udziału w dodatkowym Projekcie określana jest odrębnie dla każdego wydarzenia
3. Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu winna być wniesiona wg cen podanych przez Operatora w chwili opublikowania informacji o wydarzeniu na stronie www.krzywykomin.pl.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro lub gotówką, jeśli takie ustalenia zostały zaakceptowane przez Operatora.
6. Po dokonaniu płatności drogą elektroniczną Uczestnik otrzymuje w przeciągu 48 h na adres e-mail podawanym przy dokonywaniu zgłoszenia potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.
7. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu możliwa jest na 7 dni przed realizacja wydarzenia. Operator dokonuje zwrotu płatności pomniejszonej o 6% – koszt transakcji elektronicznej.
8. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia opłaty nie będą zwracane.
9. Operator zastrzega sobie prawo odwołania dodatkowego Projektu, wydarzenia, jeżeli liczba chętnych nie pozwoli na jego realizację. W tej sytuacji opłaty będą zwrócone uczestnikom w pełnej wysokości.
10. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy licząc od daty zakupu.

§ 8
Uczestnictwo w webinarach

1.Webinary, mogą być zarówno odpłatne jak i nieodpłatne.
2. Usługa udziału w webinariach jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm., zwana dalej „Ustawą”).
3. Dostawcą usługi umożliwiającej organizowanie webinariów jest Zoom Video Communications.
4. Każdorazowe zgłoszenie udziału w webinarium z wykorzystaniem wskazanej usługi jest potwierdzane z wykorzystaniem adresu e-mail podawanym przy dokonywaniu zgłoszenia. W przypadku webinariów odpłatnych warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest uiszczenie opłaty na zasadach określonych w Regulaminie. W ramach potwierdzenia zgłoszenia udziału w webinarium Uczestnik otrzymuje link (hiperłącze), za pomocą którego możliwy jest udział uczestników w danym webinarium. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany linka umożliwiającego udział uczestników w danym webinarium do momentu rozpoczęcia danego webinarium. Informacja o zmienionym linku jest przekazywana każdorazowo na adres e-mail podawany przy zgłoszeniu.
5. Anulowanie udziału w webinarium dokonywane jest poprzez przekazanie informacji drogą mailową na adres e-mail rekrutacja2.krzywykomin@gmail.com. W przypadku webinariów odpłatnych, anulowanie udziału do 7 dni przed terminem danego webinarium jest dokonywane bezpłatnie a ewentualnie uiszczona opłata za udział w webinarium jest zwracana przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku późniejszego anulowania udziału w webinarium, jako opłata za anulowanie zostanie naliczona opłata za uczestnictwo w pełnej wysokości. Również w przypadku braku udziału Klienta w webinarium, wymagalna pozostaje cała opłata za uczestnictwo.
6. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania danego webinarium (zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego), w szczególności w sytuacji, jeżeli zbyt mała liczba zgłoszonych uczestników nie pozwala na ekonomiczne przeprowadzenie danego webinarium.
7. Udział w webinariach rodzi konieczność spełnienia następujących wymagań technicznych:
– posiadanie urządzenia elektronicznego, w szczególności komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym programem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych typu Internet Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer, Edge, Opera, Safari (w ich najaktualniejszych oficjalnych wersjach),
– dla komputerów – system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
– 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej),
– podłączenie w czasie webinarium prawidłowo działających słuchawek lub głośników, kamery oraz mikrofonu – urządzenia te nie powinny być jednocześnie używane przez jakiekolwiek inne aplikacje.
8. Uczestnicy webinariów zobowiązani są do przestrzegania zakazu rejestrowania:
– obrazu czy dźwięku jakichkolwiek fragmentów webinariów (w tym prezentowanych w ramach webinariów treści i informacji),
– osób uczestniczących w webinariach za pomocą jakichkolwiek urządzeń, bez zgody prowadzącego.
9. Uczestnik webinarium jest zobligowany do przestrzegania zakazu uczestnictwa w webinariach pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ich spożywania bezpośrednio przed webinarium i w trakcie jego trwania.
10. Podczas webinariów zakazane jest przeszkadzanie pozostałym uczestnikom webinarium, prowadzącemu lub referentom, zakazane jest także używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
11. Uczestnicy webinariów mają obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń referentów i prowadzącego dane webinarium mających na celu m.in. uzyskanie najlepszej jakości ich przeprowadzenia.
12. Brak przestrzegania przez uczestnika webinarium zasad określonych w Regulaminie uprawnia Operatora oraz prowadzącego dane webinarium do usunięcia danego uczestnika z webinarium. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługują roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo w webinarium ani żadne roszczenia odszkodowawcze.
13. Zakazane jest, w ramach korzystania z usługi udziału w webinariach, dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obrażających osoby trzecie czy nawołujących do nienawiści.
14. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy czy prowadzenie marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.), czy wykorzystywanie usługi udziału w webinariach REHAU do przekazywania niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy czy też prowadzenia marketingu bezpośredniego.
15. Zakazane jest także wykorzystywanie usługi udziału w webinarium do reklamowania, promowania lub oferowania usług, produktów czy firm Klientów lub uczestników webinariów.
16. Materiały szkoleniowe, prawa autorskie
Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas webinariów przekazywane są na potrzeby udziału w danym webinarium i uczestnik webinariów zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z udziałem w danym webinarium.
Operator podkreśla, że wszystkie materiały szkoleniowe, do których uczestnik webinarium uzyskuje dostęp w trakcie udziału w webinarium lub przy okazji udziału w webinarium, chronione są Prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej.
Uczestnik webinariów nie ma prawa do:
– rozpowszechniania, odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, wprowadzania do obrotu oraz wykorzystywania dla celów zarobkowych,
– zwielokrotniania, powielania, kopiowania,
– modyfikowania, adoptowania, modernizowania, przystosowywania, zmiany treści lub układu, łączenia, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, materiałów szkoleniowych oraz innych treści i informacji uzyskanych przez uczestnika webinariów w trakcie udziału w webinariach lub przy okazji udziału w webinariach, zarówno w ich oryginałach jak i wytworzonych egzemplarzach, w całości i fragmentach.

§ 9
Warunki korzystania z Pracowni rzemiosła

1. W Pracowni rzemiosła prowadzone są Projekty dotyczące rzemiosła artystycznego i sztuki.
2. Korzystanie przez Uczestników z pracowni odbywa się pod kontrolą prowadzącego zajęcia wyznaczonego przez Organizatora. Zabronione jest włączanie maszyn i urządzeń elektrycznych bez wiedzy i obecności prowadzącego.
3. Stanowisko pracy Uczestnikom przydziela prowadzący.
4. Przed przystąpieniem do pracy Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić sprawność narzędzi i urządzeń, na których zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy zawiadomić prowadzącego zajęcia. O usterkach tych Organizator bezzwłocznie powiadamia Operatora CRZ.
5. Uczestnicy mogą posługiwać się tylko narzędziami, które odpowiadają normom technicznym. Narzędzia uszkodzone prowadzący powinien wycofać z użytku.
6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i instrukcji dotyczących każdego stanowiska pracy. Przy pracach należy wykorzystać osłony i ochrony osobiste, niezbędne na danym stanowisku.
7. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
8. W razie zaistnienia jakiegokolwiek wypadku, należy podjąć wszelkie kroki zmierzające do usunięcia jego przyczyn, udzielić pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym i zorganizować pomoc lekarską. O zdarzeniu Organizator niezwłocznie powiadamia Operatora.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju zajęć przez osoby prowadzące zajęcia, a wyznaczone przez Organizatora oraz za wynikające z tego konsekwencje.
10.Operator nie ponosi odpowiedzialności jeśli Uczestnik używał przekazanego do używania sprzętu niezgodnie z instrukcją przekazana przez Prowadzącego wyznaczonego przez Operatora.

§ 10
Zasady korzystania ze sprzętu audiowizualnego i komputerowego

1. Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy włączać go bezpośrednio przed użytkowaniem oraz wyłączać zaraz po ukończeniu jego użytkowania.
2. W wypadku niewystarczającej umiejętności obsługi sprzętu należy posiłkować się instrukcją obsługi, które dostępne są w biurze CRZ.

§ 11
Zasady zgłaszania skarg i wniosków oraz rozpatrywania reklamacji

1. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie biura CRZ od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00‐17.00 lub pisemnie (drogą mailową lub pocztą tradycyjną). W dokumencie należy wówczas zamieścić datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres, adres e‐mail, numer telefonu kontaktowego zgłaszającego oraz zwięzły opis treści skargi lub wniosku.
2. Skargi lub wnioski bez imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych petenta pozostawia się bez rozpatrywania chyba, że treść skargi i wniosku zawiera dane poddające się weryfikacji.
3. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
4. Skargi lub wnioski wysłane na adres e‐mail: kontakt.krzywykomin@gmail.com zostaną potwierdzone automatycznie poprzez wysłanie wiadomości e‐mail.
5. Administracja CRZ ‐ lub osoba przez nią upoważniona ‐ udziela odpowiedzi na skargę lub wniosek w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6. Rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej wpływu do siedziby biura bądź na adres e‐mail: kontakt.krzywykomin@gmail.com.
7. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w terminie jednego miesiąca nie będzie możliwe, administracja CRZ poinformuje osobę składającą skargę lub wniosek ‐ w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu reklamacji ‐ o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w regulaminowym terminie, podając jednocześnie przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpływu reklamacji.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie ciągłości świadczenia danego webinarium lub brak możliwości przeprowadzenia webinarium z przyczyn leżących po stronie Dostawców usług pomocniczych czy dostawców usług telekomunikacyjnych czy z innych przyczyn, za które Operator nie jest odpowiedzialny.
9. Jeśli Operator w ramach webinariów zamieszcza odnośniki do stron internetowych osób trzecich, Operator nie przejmuje odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad w usłudze udziału w webinarium, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 12
Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik i Organizator poprzez przystąpienie do udziału w Projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych w celach opisanych w § niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik, w tym zgłoszeni przez niego pracownicy lub współpracownicy wyrażają zgodę na zbieranie przez Organizatora podczas wydarzeń stacjonarnych i webinariów materiału fotograficznego, fonograficznego lub filmowego w celach reklamowych lub promocyjnych. W związku z powyższym uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku według następujących zasad:
– cel: marketing i promocja szkoleń Operatora (stacjonarnych) i webinariów Operatora,
– czas publikacji: 5 lat od momentu utrwalenia wizerunku uczestnika webinarium Operatora,
– zakres utrwalenia lub zwielokrotniania wizerunku: trwałe lub czasowe utrwalenie dowolną techniką – w tym fotograficzną, fonograficzną lub filmową, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową a także wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
– zakres wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku: w nieograniczonej liczbie przypadków, samodzielnie lub w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz w innych sieciach cyfrowych.
3. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Operator informuje Uczestnika i zobowiązuje go do poinformowania zgłaszanych przez niego uczestników wydarzeń stacjonarnych i online, że udział w webinariach podlega regulaminom, politykom prywatności i politykom ochrony danych osobowych Dostawców usług pomocniczych. Korzystając z usługi uregulowanej Regulaminem Klient zobowiązuje się stosować, a także zobowiązuje się zobowiązać zgłaszanych przez niego uczestników webinariów do stosowania, regulaminów, polityk prywatności i polityk ochrony danych osobowych Dostawców usług pomocniczych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany programu realizowanego przez CRZ.
2. Operator i Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Administracja CRZ i do niej należy składać wszelkie uwagi i wnioski.
4. CRZ zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH
ORGANIZOWANYCH W CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO
KRZYWY KOMIN

 

 1. Warsztaty odbywają się w siedzibie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” przy ul. Dubois 33-35a we Wrocławiu.
 2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, którego uzupełnieniem jest niniejszy Regulamin. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie należy interpretować w zgodzie z Regulaminem Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”.
 3. Rekrutacja na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest każdorazowo na stronie

internetowej Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”: www.krzywykomin.pl.

 1. Na każde warsztaty lub cykl warsztatów przewidziana jest osobna rekrutacja.
 2. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.krzywykomin.pl i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie zadatku w wysokości 30 zł. Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
 3. 6. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu wskazuje na inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą

elektroniczną  w przeciągu 48 h po otrzymaniu zgłoszenia.

 1. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danych warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane w sposób opisany w punkcie 7. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 7., może zawierać zobowiązanie Uczestnika do udostępnienia dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia warsztatów.
 3. Przy zapisie na warsztaty obowiązuje zadatek w wysokości 30 zł. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.”.
 5. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania listy obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego.
 6. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.
 7. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować bez podawania przyczyny wysyłając maila na adres: rekrutacja2.krzywykomin@gmail.pl, nie później jednak niż na siedem dni przed ich rozpoczęciem. Rezygnacja w  wyznaczonym terminie uprawnia do zwrotu zadatku. Kwota zostaje zwrócona na konto Uczestnika i jest pomniejszona o  6% – koszt transakcji elektronicznej. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji w wyznaczonym terminie, Uczestnik traci zadatek, o którym mowa w punkcie 10.
 8. Jeśli Uczestnik, pomimo zakwalifikowania na warsztaty, nie stawi się na zajęcia, nie wpłaci zadatku i nie poinformuje o tym Organizatora w sposób opisany w punkcie 13., wykluczony zostaje z rekrutacji na zajęcia organizowane przez kolejne 3 miesiące.
 9. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
 10. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także noclegów lub zwrotu ich kosztów (niezależnie od czasu trwania cyklu warsztatów).
 11. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora zadatek zostaje zwrócony Uczestnikom w pełnej kwocie.
 12. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac wykonanych podczas warsztatów w celach wystawienniczych w ramach prowadzonej działalności.
 13. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach, filmach dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych Fundacji OPEN MIND oraz realizowanych przez Fundację projektów, przeprowadzenia zajęć oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).
 1. Na terenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” uczestnicy zobowiązani są do

przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” w zakresie użytkowania obiektu.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password