Tutaj znajdziesz listę naszych najlepszych ofert i promocji:

Może ci się spodobać:

tel. +48 71 733 44 30

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Ujarzmianie chaosu – wystawa kolaży Melanii Sulak i Justyny Mądry

Data:

25.11.2023

Godzina:

17:00

Kolaż jako sztuka przekształcania chaosu w swobodną autoekspresję.

 

CHAOS (gr. qoc — nieskończona, niezmierzona przestrzeń) — termin określający pierwotną postać świata w okresie przed jego stworzeniem i uporządkowaniem.

Termin ten często kojarzy się z czymś negatywnym, ze zjawiskiem nad którym nie możemy zapanować. Nieporządek, nieład, niebyt czy zamęt. Podobnie można opisać proces tworzenia kolaży analogowych.

Przeglądanie gazet i magazynów w poszukiwaniu nie wiadomo czego, wyrywanie, wycinanie, zbieranie i rozrzucanie skrawków kartek dookoła. Przyglądając się temu zbiorowisku można odebrać je jako bezład.

Jednak w pracy nad kolażem analogowym najbardziej ekscytujący jest właśnie ten pierwotny chaos w trakcie, którego wszystko jest wciąż możliwe, nic nie zostało jeszcze przyklejone i ilość potencjalnych kompozycji jest nieskończona.

Człowiek naturalnie dąży do porządkowania – ta potrzeba jest tym silniejsza w momentach poczucia braku kontroli i silnych emocji, nad którymi ciężko zapanować. Tym samym często prace kolażu analogowego są spontanicznym wyrazem toczących się przeżyć wewnętrznych, wynikiem procesu, który potrafi ukoić i dać poczucie siły i sprawczości. Te wszystkie poszarpane skrawki papieru jakoś w końcu układają się w spójną kompozycję, dając świadectwo temu, że praca nad tę formą wizualną potrafi łączyć autorów z ich podświadomością i intuicją. Daje poczucie wolności i nieokiełznanej autoekspresji.

W kosmologii starożytnej Grecji chaos był pierwszą rzeczą, która istniała, będąc źródłem z którego powstały wszystkie obecnie istniejące rzeczy. Wystawa “Ujarzmianie chaosu” to próba postawienia wizualnej tezy, że chaos to ważny początek, nad którym można kreatywnie zapanować, aby stworzyć z niego nową jakość, która ma w sobie moc poruszania odbiorców.

O artystkach:

Melania Sulak to artystka wizualna pochodząca z Toronto, obecnie mieszkająca we Wrocławiu. Absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Sztuką zajmuje się od wielu lat, wybierając specjalizację artystyczną już w szkole średniej. Jej kolaże cechuje żywa, kontrastowa kolorystyka i precyzyjność, tematycznie zaś porusza się najczęściej w sferze zmysłowości, buntu i kobiecości. Jej prace pojawiły się na wystawach zbiorowych we Wrocławiu (m.in. Firlej, Barbara, OPT Zamek, Tamka Art Hub) jak i na łamach Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego. Instagram: @sul_alem7

Justyna Mądry pochodzi z Ziębic. Od kilkunastu lat mieszka we Wrocławiu. Absolwentka historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  Po ukończeniu kursu projektowania graficznego w OPT, odkryła dla siebie kolaż analogowy jako technikę wizualnej ekspresji. W jej kolażach można znaleźć tematy związane z kobiecością, kosmologią i zwierzęcością. Od kilku miesięcy próbuje sił w kolażu słownym, rozwijając projekt @slowo_kolaz.  Jej prace pojawiły się na wystawach zbiorowych we Wrocławiu (Firlej, Barbara). Instagram: @ksztalty_z_papieru

A Duo Exhibition by Melania Sulak & Justyna Mądry

Analog collage as a means of transforming chaos into intuitive self-expression. 

CHAOS (Greek: χάος — infinite, immeasurable space) – the original state of the world before order was created.

This word is often associated with something negative, with a phenomenon over which we cannot gain control. Disorder, disarray, clutter. The process of creating analog collages can be described in similar terms.

Browsing newspapers and magazines in search of who knows what, tearing, cutting, and scattering scraps of paper all around. While observing this process, one can definitely perceive it as disorderly.

However, in the creation of analog collages, the most exciting part is precisely this initial chaos in which everything is still possible, nothing has been glued down yet, and the number of potential compositions is infinite.

Human beings have a natural tendency to organise the world around them – this need often becomes more pressing when we’re experiencing strong emotions or a sense of a lack of control. A finished analog collage is often the result of spontaneous self-expression, the outcome of a process that has the power to provide a sense of strength and agency.

All the scattered scraps of paper somehow eventually come together to form a coherent composition, serving as a testament that this art form connects the author with their subconscious and intuition. This, in turn, provides a sense of freedom and unbridled self-expression.

In ancient Greek cosmology, chaos was the first thing that existed, being the source from which all currently existing things originated. The exhibition „Taming Chaos” touches on the idea that chaos is an important beginning over which we can gain control, allowing for the creation of visual compositions that have the power to move viewers.

About the Artists:

Melania Sulak is a visual artist from Toronto, currently residing in Wrocław. She holds a Master of Philosophy degree from the University of Wrocław. She’s been expressing herself creatively since her early childhood, having chosen an art specialisation while still in high school. Her collages are characterised by vibrant, contrasting colours, and precision, while her thematic focus often revolves around sensuality, rebellion, and femininity. Her works have been featured in several group exhibitions in Wrocław (e.g.Firlej, Barbara, OPT Zamek, Tamka Art Hub) and have also been published in the Wrocławski Niezbędnik Kulturalny magazine. Instagram: @sul_alem7

Justyna Mądry comes from Ziębice but has been living in Wrocław for the last several years. She holds a Master of History degree from the University of Wrocław. After completing a graphic design course at OPT Zamek, she looked to the analog collage technique as a means of visual self-expression. Her collages often touch on the themes of femininity, cosmology, and animality. Over the last couple of months, she’s also been experimenting with text collages, developing her new project @slowo_kolaz. Her works have been featured in group exhibitions in Wrocław (Firlej, Barbara). Instagram: @ksztalty_z_papieru

Szczegóły wydarzenia

Data: 25 listopada 2023
Godzina: 17:00 - 19:00
Miejsce: CRZ Krzywy Komin
Organizator: Fundacja Open Mind
Adres: ul. Dubois 33-35a, 50-207

User registration

You don't have permission to register

Reset Password